ABOUT US
บริษัทหัวใหม่ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมา ที่มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสูง ในการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ,งานด้านระบบ สาธารณูปโภคและงานระบบท่อในโรงงงานอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ  เราให้ความสำคัญในคุณภาพของงาน ขอบเขตระยะเวลา ในการดำเนินงานให้ทันเวลาที่กำหนด และการให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นมืออาชีพมากที่สุด โดยเน้นการออกแบบ,การพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ และเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี